Masz pytania? Zadzwoń:800 889 400

Skorzystaj z tłumacza języka migowego

Misja i cele

A A A

NASZA MISJA

Naszą misją jest aktywne zaangażowanie w projekty na rzecz budowania świadomości problemu słuchu, jego profilaktyki, ochrony i rehabilitacji. Trzy czwarte Polaków  powyżej 60 roku życia ma problemy ze słuchem. Chcemy zwrócić uwagę opinii społecznej na ten ważny problem, pokazując że tylko dzięki dobremu słuchowi możemy prowadzić aktywne, pełne i zadawalające życie z pożytkiem dla nas samych, najbliższych i społeczeństwa.

 

NASZE CELE

 1. Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i promocji profilaktyki słuchu i rehabilitacji słuchu, w tym wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
 2. Pomoc  osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w związku z wadami słuchu oraz wyrównywania szans dostępu dla tych osób do ochrony zdrowia, w zakresie profilaktyki, ochrony i rehabilitacji słuchu.
 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym lub chorym  w dostępie do ochrony zdrowia, w zakresie profilaktyki, ochrony oraz rehabilitacji słuchu.
 4. Popularyzacji wiedzy o wadach, chorobach, leczeniu i profilaktyce słuchu. 

 

Realizujemy nasze cele poprzez:

 1. Tworzenie, współtworzenie we współpracy ze szkołami dla dzieci niedosłyszących programów edukacyjnych;
 2. Finansowanie lub współfinansowanie takich programów;
 3. Pomoc materialną dla dzieci z wadami słuchu, oraz organizację pomocy z udziałem innych podmiotów;
 4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie profilaktyki słuchu;
 5. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialne;
 6. Organizowanie nieodpłatnych badań słuchu oraz ich popularyzację;
 7. Udostępnianie i popularyzowanie najnowszych osiągnięć technicznych dotyczących poprawy słuchu,
 8. Przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących profilaktyki słuchu, w tym periodyku z tego zakresu;
 9. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innego rodzaju wydarzeniach o charakterze akademickim oraz społecznym z zakresu profilaktyki słuchu;
 10. Współpraca z ośrodkami dla osób starszych (domami spokojnej starości);
 11. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi a także gminami, powiatami oraz administracją wojewódzką oraz rządową w zakresie profilaktyki słuchu,  w tym w szczególności badań słuchu.