Masz pytania? Zadzwoń:800 889 400

Skorzystaj z tłumacza języka migowego

Statut

A A A

STATUT FUNDACJI
Fundacja GEERS Dobry Słuch

 

 §1

Fundacja pod nazwą "Fundacja GEERS Dobry Słuch" ustanowiona przez: GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres; ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000066645, zwaną dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

§2

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

 

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§4

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.

 

 §5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli wymaga tego prawidłowe realizowanie jej celów.

 

§6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 2. Wykonywanie zadań statutowych Fundacji może być prowadzone we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności poprzez wspieranie organizacji pożytku publicznego.

 

§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem " Fundacja GEERS Dobry Słuch".

 

§8

Fundacja może ustanawiać medale honorowe i przyznawać osobom zasłużonym dla Fundacji jak i wykazującym wysoką aktywność w realizacji celów Fundacji.

 

Fundacja może prowadzić działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t.).

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Fundacja została powołana w celu:

 1. Prowadzenia działalności w zakresie wspierania i promocji profilaktyki słuchu i rehabilitacji słuchu, w tym wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
 2. Pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w związku z wadami słuchu oraz wyrównywania szans dostępu do ochrony zdrowia, w zakresie profilaktyki, ochrony oraz rehabilitacji słuchu.
 3. Pomocy osobom niepełnosprawnym lub chorym  w dostępie do ochrony zdrowia, w zakresie profilaktyki, ochrony oraz rehabilitacji słuchu.
 4. Popularyzacji wiedzy o wadach, chorobach, leczeniu i profilaktyce słuchu.

 

§10

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. Tworzenie, współtworzenie we współpracy ze szkołami dla dzieci niedosłyszących programów edukacyjnych,
 2. Finansowanie lub współfinansowanie takich programów,
 3. Pomoc materialną dla dzieci z wadami słuchu, oraz organizację pomocy z udziałem innych podmiotów,
 4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie profilaktyki słuchu,
 5. Finansowanie leczenia, konsultacji medycznych, rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób z niedosłuchem,
 6. Organizowanie nieodpłatnych badań słuchu oraz ich popularyzację,
 7. Udostępnianie i popularyzowanie najnowszych osiągnięć technicznych dotyczących poprawy słuchu,
 8. Przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących profilaktyki słuchu, w tym periodyku z tego zakresu,
 9. Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach, seminariach i innego rodzaju wydarzeniach o charakterze akademickim oraz społecznym z zakresu profilaktyki słuchu,
 10. Współpraca z ośrodkami dla osób starszych (domami spokojnej starości) w tym w szczególności z Domem Aktora w Skolimowie,
 11. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi a także gminami, powiatami oraz administracją wojewódzką oraz rządową w zakresie profilaktyki słuchu, w tym w szczególności badań słuchu.

 

§11

Dla osiągnięcia w/w celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

§12

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz Statutu.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, na rzecz ogółu społeczności w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2014.1118 ze zm.),
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą, o której mowa w Statucie wynosi 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

 

§14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
 2. b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. c) subwencji osób trzecich,
 4. d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 5. e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 6. f) umów sponsoringu zawieranych z innymi podmiotami

 

§15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.

 

§16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste) jedynie w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§16a

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji, w stosunku do Fundatora członków Zarządu Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi  Fundator, członkowie Zarządu oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi"

 

 1. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu Fundacji, pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

 1. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu Fundacji, pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

 1. Fundacja nie może dokonywać zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy lub osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§17

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

 

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Fundator podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§18

1       Zarząd Fundacji, składa się z od  2 do 3 osób i jest powoływany na okres 3 lat wyłącznie przez Fundatora.

 

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

 

 1. Członkowie Zarządu odwoływani są przez Fundatora. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej powyżej.

 

§19

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora.

 

 1. Fundatorowi przysługuje prawo powołania i odwołania Honorowego Prezesa Fundacji. Honorowy Prezes Fundacji nie wchodzi w skład Zarządu i nie przysługują mu uprawnienia członka z zastrzeżeniem ustępu 3.

 

 1. Honorowy Prezes Fundacji ma prawo brać udział w posiedzeniach i pracach Zarządu z głosem doradczym.

 

§20

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§21

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatora.

 

§22

Zarząd Fundacji:

 1. a) reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, zatwierdzane przez Fundatora
 4. d) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 5. e) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. f) decyduje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników Fundacji,
 7. g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 9. i) występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. j) przygotowuje na zlecenie Fundatora roczne preliminarze budżetowe.

 

§23

Prawo reprezentacji Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych przysługuje dwóm członkom Zarządu działającym łącznie.

 

§24

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu.

 

§25

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Fundator.

 

 §26

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

 1. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.

 

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§27

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów w zakresie:
 • Działalność wydawnicza;
 • Reklama;
 • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Działalności związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • Opieka zdrowotna;
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • Działalność związana ze sportem;
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.
 1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu podejmuje Zarząd.
 3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

 

 1. Jeżeli jest to wymagane prawem, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję, itp.
 2. Działalność gospodarcza jest dla Fundacji potencjalną działalnością o charakterze dodatkowym w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

ZMIANA STATUTU

§28

 1. Dopuszczalna jest zmiana statutu. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator, po konsultacji z Zarządem.

 

 1. Dopuszczalna jest zmiana celów Fundacji. Decyzje w kwestii zmiany celu Fundacji podejmuje Fundator, po konsultacji z Zarządem.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o celach zbliżonych do celów Fundacji. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

 

§30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji powinny być przeznaczone na cele zgodne z celami Fundacji.
 3. W razie zaistnienia przyczyn, o których mowa w ustępie 1 Fundator powołuje likwidatorów w liczbie od 1 do 3 spośród członków Zarządu lub spoza ich grona. W przypadku jeżeli jest kilku likwidatorów, uchwały ich zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Otwarcie likwidacji podlega zgłoszeniu do sądu.
 5. Likwidatorzy są zobowiązani do dokonania czynności likwidacyjnych, w szczególności zakończenia bieżących spraw Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji i ściągnięcia wierzytelności.
 6. Prowadzenie spraw i reprezentacja przez likwidatorów są ograniczone celem likwidacji. Likwidatorzy są uprawnieni do samodzielnej reprezentacji.
 7. Po zakończeniu likwidacji Fundacji likwidatorzy zgłaszają do sądu zakończenie likwidacji.